Logo unii europejskiej

Dotacja

Firma Elektrotum Piotr Tumulka
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez podjęcie działań inwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie trwałego miejsca pracy. Firma wdroży innowację technologiczną procesową oraz innowacje organizacyjne i marketingowe. Projekt dotyczy wdrożenia innowacji technologicznej procesowej na poziomie światowym – innowacyjnej technologii wytwarzania energii z OZE. 

Wydatki ogółem projektu: 1 846 673,77 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 053 436,77 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Firma Elektrotum Piotr Tumulka
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji technologicznych”

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie innowacji procesowej, produktowej,
a także organizacyjnej i marketingowej w obszarze robót ziemnych realizowanych podczas wykonywania otworów pod słupy sieci elektrycznej.

Zostanie wdrożona innowacja produktowa w wyniku wykorzystania uwzględnionej w projekcie innowacji procesowej – nowoczesna usługa w zakresie precyzyjnego wykonywania otworów pod słupy instalacji elektrycznych. Usługa ta będzie bazować na praktycznej realizacji proponowanej innowacji procesowej, co spowoduje, iż konstrukcje wsporcze linii energetycznych będą wykonywane z większą precyzją, w szybszym czasie, a także przy ograniczonej ingerencji w środowisko naturalne.

W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca podniesie swój prestiż i udział w rynku instalacji elektroenergetycznych. Projekt będzie miał wpływ na wzrost zatrudnienia i poprawę bezpieczeństwa.

Wydatki ogółem projektu: 558 420,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 454 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 204 300,00 PLN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zwiększenie efektywności świadczonych usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń” mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności lokalnego przedsiębiorstwa wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez zakup środków trwałych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa