Logo unii europejskiej

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: „Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę ELEKTROTUM”
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektu ogółem: 3 638 340.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 2 158 000.00 PLN
Dofinansowanie : 1 726 400.00 PLN

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy ELEKTROTUM z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do:
– rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku i zatrudnienia, a jednocześnie zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu firma ELEKTROTUM wdroży 3 innowacyjne rozwiązania:
1) Zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne o mocy przewyższającej 500 Wp.
Sprawność modułu fotowoltaicznego o rekordowej mocy ma wynosić 20,2 proc.
2) Zastosowanie aplikacji umożliwiającej stalą kontrolę nad uzyskami energii z instalacji fotowoltaicznej.
3) Wdrożenie innowacji marketingowej tj. wdrożenie nowej strategii marketingowej na potrzeby nowego projektu (nowe pozycjonowanie firmy i produktu tj. energii odnawialnej).

Wdrożenie w przedsiębiorstwie 3 innowacyjnych rozwiązań, przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności do:
– zwiększenia konkurencyjności firmy,
– wzrostu przychodów (dodatkowe źródło stałych dochodów z produkcji energii odnawialnej; z pozyskiwania klientów na usługi instalacji fotowoltaicznych dzięki posiadanej farmie fotowoltaicznej i stosowanym innowacyjnych rozwiązaniom w montażu instalacji fotowoltaicznych – umożliwi pokazanie potencjalnym klientom korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z posiadania instalacji produkującej odnawialną energię),
– wzrostu zysku (projekt wpływa w znaczący sposób na podniesienie zyskowności firmy),
– wzrostu zatrudnienia,
– podniesienia prestiżu firmy,
– zwiększenia aktywów firmy,
– promowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki),
– zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

INFORMACJE O FUNDUSZACH NORWESKICH

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r.

Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca,
2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa,
3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa,
5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem:
www.norwaygrants.org

DANE KONTAKTOWE

Piotr Tumulka
ELEKTROTUM Piotr Tumulka
ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Tel.+48 506 304 840
Adres e-mail: biuro@elektrotum.pl 

REALIZACJA PROJEKTU

Aktualnie Beneficjent zrealizował zadanie 1 dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej.
Po dokonaniu wyboru jednego wykonawcy na całość zadania tj. na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podpisaniu umowy z firma KTKM Sp. z o.o. z Raciborza rozpoczęto budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 998 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na dzień 25.10.2023 stan realizacji poszczególnych podzadań przedstawia się następująco:
1. Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 500 Wp – zrealizowano w 100%;
2. Dostawa i montaż inwerterów o mocy 60 kW – zrealizowano w 100%;
3. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej do ułożenia modułów fotowoltaicznych – zrealizowano w 100%;
4. Dostawa i montaż rozdzielnicy DC w obudowie – zrealizowano w 100%;
5. Dostawa i montaż rozdzielnicy AC w obudowie – zrealizowano w 100%;
6. Kontenerowa stacja transformatorowa – zrealizowano w 100%;
7. Transformator żywiczny – zrealizowano w 100%;
8. Układanie przewodów DC – zrealizowano w 100%;
9. Układanie przewodów AC – zrealizowano w 100%;
10. Monitoring pracy instalacji – zrealizowano w 100%;
11. Uruchomienie instalacji – zrealizowano w 100%;
12. Wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej – zrealizowano w 100%;
13. Wykonanie i montaż ogrodzenia siatkowego – zrealizowano w 100%.

Aktualnie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wydarzenia informacyjne – Notatka prasowa opublikowana w Gazecie Kłobuckiej informująca o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej przez firmę Elektrotum, Dzień otwarty w miejscu realizacji projektu, Quiz w mediach społecznościowych.

GOTOWA REALIZACJA

PROJECT INFORMATION

Project: „Construction of a photovoltaic farm by ELEKTROTUM”
Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
Programme 19.1 Business Development and Innovation
Scheme 19.1.1 Environmentally friendly technologies – Green growth

Total value of the project: 3 638 340.00 PLN
Eligible expenditure: 2 158 000.00 PLN
Co-financing: 1 726 400.00 PLN

The solar power plant construction project is aimed to increase ELEKTROTUM’s competitiveness. It will use eco-friendly technological solutions and introduce measures leading to the implementation of innovative solutions in the company, which in turn lead to:
– the development of the entrepreneur’s business, especially: increase in revenue, profit and employment, and at the same time reduced emissions to the atmosphere.

As a result of the project, ELEKTROTUM will have implemented 3 innovative solutions:

1) Photovoltaic modules with a power output of more than 500 Wp will be in use.
The efficiency of the photovoltaic module with the record power is expected to reach 20.2%.
2) An application, which enables permanent control over the energy yields of the photovoltaic installation will be in use.
3) Marketing innovations, i.e. a new marketing strategy for the new project (new positioning of the company and the product – renewable energy), will be implemented.

The implementation of 3 innovative solutions in the company will contribute to the development of the entrepreneur’s business. They mostly aim to:
– increase competitiveness of the company,
– increase the revenue (additional source of recurring income from renewable energy production and from attracting customers for photovoltaic installation services thanks to the solar power plant and
the innovative solutions used in the installation of photovoltaic systems will make it possible to demonstrate to potential customers the economic, social and environmental benefits of having an installation producing renewable energy),
– increase profit (the project has a significant impact on increasing the company’s profitability),
– increase employment,
– raise the company’s profile,
– increase the company’s assets,
– promote renewable energy sources (photovoltaics),
– reduce emissions to the atmosphere. 

INFORMATION CONCERNING NORWAY GRANTS

The Norwegian and EEA grants represent Norway’s contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norwegian and EEA Funds, Norway contributes to reducing social and economic disparities and strengthening bilateral relations with the beneficiary states in Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway has provided €3.3 billion in successive fund programmes over the period 1994-2014. The Norwegian funds are financed exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003.

The Norwegian funds for 2014-2021 amount to €1.25 billion. Priorities for this period are:
1. innovation, research, education, competitiveness and decent work,
2. social inclusion, youth employment and poverty reduction,
3. environment, energy, climate change and low-carbon economy,
4. culture, civil society, good governance and fundamental rights,
5. justice and home affairs.

More information about the Norwegian funds can be found at:
www.norwaygrants.org

CONTACT DETAILS

Piotr Tumulka
ELEKTROTUM Piotr Tumulka
Urbana 28, 47-400 Racibórz
Tel.+48 506 304 840
E-mail: biuro@elektrotum.pl